Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Współpraca z uczelniami
  Koncepcja pracy
  Rada Rodziców
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Galeria
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Gimbus
  Świetlica
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Od 1945 roku

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Przyjazna szkoła


Porozumienie w sprawie budowy szkoły
Aktualności
Wójt Gminy Miękinia informuje, że w dniu 22.09.2014r zawarto wstępne porozumienie w sprawie budowy kompleksu szkolnego w Lutyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zespół Szkół w Lutyni na XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki
Aktualności
W dniu 19.09.2014 r uczniowie kl. 1 gimnazjum oraz klas szóstych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej, której celem było rozwijanie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi – biologią i chemią. Uczniowie ZS w Lutyni, jak co roku ,brali udział w pokazie ciekawych doświadczeń chemicznych „Odlotowa chemia” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz w zajęciach w Ogrodzie Botanicznym. W Sali Audytoryjnej Wydziału Chemii zorganizowano pokaz spektakularnych eksperymentów, którym towarzyszyły efekty energetyczne w postaci światła, dźwięku, ciepła. Pokaz prowadził dr. A. Vogt z pomocą asystentów – studentów chemii. Uczniowie dowiedzieli się o fluorescencji i fosforescencji oraz ich praktycznym zastosowaniom, o indykatorach, białym i czerwonym fosforze oraz ich właściwościach, o zastosowaniu ciekłego azotu, magnetycznych cieczach, polimerach, wybuchach wulkanów, chemicznym sposobie rozpalania ogniska (bez zapałek) i wielu innych ciekawych reakcjach chemicznych. Wykład zakończyły fajerwerki i reakcje z dużym efektem akustycznym, co wywołało aplauzy i zachwyt uczestników. Nie przeszkadzały nam nawet opary kłębiących się dymów, które na koniec wypełniły salę. Wyjazdy na Festiwal Nauki stały się tradycją w naszej szkole. Jest to doskonała forma pokazania uczniom wyższych uczelni Wrocławia, ich zaplecza, bazy dydaktycznej oraz przede wszystkim to kontakt z nauką, która w podana w atrakcyjnej formie nie jest taka straszna, a wręcz ciekawa i rozwijająca chęć poznawczą dzieci i młodzieży.
Dorota Palczyńska
Harmonogram zebrań z rodzicami
Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
Aktualności
Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły uczestniczyli we mszy świętej.
Następnie wszyscy spotkali się w hali sportowej, gdzie po krótkim programie artystycznym, pani dyrektor przemówieniem zainaugurowała rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014-15. Uroczystość tę uświetnił swoją obecnością wójt gminy Miękinia pan Jan Marian Grzegorczyn, który życzył całej społeczności szkolnej wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w nauce i osiągnięć w realizacji swoich zainteresowań.OBIADY W SZKOLE
Aktualności
Od 8 września 2014r. jest możliwość wykupienia obiadów w szkole. Koszt jednego posiłku wynosi 4 zł. Wszystkich chętnych zapraszamy do pedagoga szkolnego Agaty Czarneckiej, która udzieli szczegółowych informacji w tym sprawie.

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII I ETYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Aktualności
Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej trzech uczniów. Zmiany przepisów pozwolą również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, z powodu wspomnianych wyżej ograniczeń nie mogli korzystać z przysługujących im praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP.

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą jedynie zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenia w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

Pozostałe zasady nie uległy zmianie, jednakże z uwagi na pytania kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zasadne jest ich przypomnienie.

1. Status przedmiotów religia i etyka

Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów, według zasad określonych w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Od 1 września 2014 r. będzie obowiązywać zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.

Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie - na zasadzie dobrowolności - wspomnianego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Na możliwość wyboru przez ucznia obu przedmiotów zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 1993 r. U 12/92 oraz w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07.

Jeśli w danej szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić temu uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

2. Organizacja zajęć

Szkoła organizuje zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach (oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału.

Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii - w porozumieniu władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego - w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

W celu ułatwienia organizacji nauczania etyki w szkole zaleca się, aby w przypadku niewielkiej liczby uczniów wybierających etykę stosować rozwiązania organizacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć w grupach różnowiekowych, łączących uczniów z całego etapu edukacyjnego. W takim przypadku treści nauczania etyki powinny być podzielone na moduły nadające się do realizowania w dowolnej kolejności. Pozwoli to skonstruować ofertę nauczania etyki w każdej szkole, nawet wtedy, gdy liczba uczniów wybierających etykę jest niewielka. W przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę zaleca się, aby szkoła realizowała zajęcia w grupach łączących uczniów z jednego rocznika.

Jak już wspomniano, od 1 września 2014 r. przestaje obowiązywać dotychczasowe ograniczenie co najmniej trzech uczniów, dla których organ prowadzący tworzy grupę międzyszkolną lub pozaszkolny punkt katechetyczny. Oznacza to, że zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia. W takim przypadku wskazane jest, aby zajęcia z etyki odbywały się w szkole, w której uczeń ten spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

3. Oceny z religii i etyki

Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

Ocena z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy religii czy etyki. Z tego względu w przypadku świadectw dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny opisowej z „religii/etyki”. Niezgodne z przepisami jest również w zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka” skreślenie lub podkreślenie jednego z przedmiotów.

Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ……………….), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

4. Treści nauczania

Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie pogramy i podręczniki do nauki religii są przekazywane Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji zajęć z etyki na wszystkich etapach edukacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). Przepisy tego rozporządzenia stanowią bazę do opracowania przez nauczycieli programów nauczania etyki.

Wymagania, jakie powinien spełniać program nauczania etyki, wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012, poz. 752).

Zgodnie z art. 22a ust.2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu programów nauczania.

Nauczyciel etyki może również skorzystać z programu udostępnionego na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl. W 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało działania wspomagające nauczycieli etyki. W tym celu Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa, ogłosił w sierpniu 2010 r. konkurs na opracowanie programu nauczania etyki dla II, III i IV etapu edukacyjnego. Nagrodzony w konkursie program autorstwa Anny Ziemskiej i Łukasza Malinowskiego pn. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV etapie edukacyjnym jest dostępny na podanej wyżej stronie internetowej.

5. Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej (w nawiązaniu do przepisów ogólnych w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli etyki wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207). Stosownie do przepisów przywołanego rozporządzenia, stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:

1) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

3) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) innym,
a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Z uwagi na powyższe, w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest również – na podstawie ww. przepisów – powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka, jeśli ich program obejmował treści nauczanego w szkole przedmiotu etyka w zakresie wynikającym z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.

Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor szkoły oceniając kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu.

Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

1Dz.U. z 2014 r., poz. 478


OŚWIATCZENIE

UWAGA RODZICE klas I SP w Lutyni!
Aktualności
Informujemy, że nastąpiły zmiany na listach uczniów klas I szkoły podstawowej ze względu na konieczność utworzenia trzeciego oddziału w roku szkolnym 2014/2015.

Ze względu na powyższe następują zmiany w harmonogramie rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015:
Klasa 1a – p. Antosiewicz, p. Więznowska, s. 7
Klasa 1b – p. Toma, p. Czarnecka, s. 6
Klasa 1c – p. Chmielowska, s. 2
UWAGA! Ramowy harmonogram inauguracji nowego roku szkolnego zaplanowany od godz. 8:50 do godz. 11:00
pozostaje bez zmian

Szczegółowe informacje dotyczące przynależności Państwa dzieci do poszczególnych oddziałów (uaktualnione listy uczniów) znajdują się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły podstawowej.

Drugi turnus półkolonii w ZS Lutynia
Aktualności
Drugi tydzień półkolonii, w których uczestniczyli uczniowie klas 0 – III ze Szkoły Podstawowej w Lutyni i spoza naszej placówki, obfitował w wiele atrakcji. Od samego początku postawiliśmy na aktywne spędzanie czasu przez dzieci, które z uśmiechami na twarzy, uczestniczyły w zajęciach taekawon-do oraz zumby. Kolejnego dnia wybraliśmy sie do Środy Śląskiej na basen. Dzieci z wielką radością pływały, bawiły się w wodzie, a niektórzy po raz pierwszy odważyli się próbować samodzielnie pływać. Po powrocie sprawdzaliśmy zastosowanie rzeczy codziennego użytku w zabawie. Tydzień nieubłaganie uciekał i w ten sposób następnego dnia wyruszyliśmy na spotkanie z przeszłością i odwiedziliśmy Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Atrakcji nie było mało- piekliśmy chleb, bułki, zrobiliśmy grilla z zabawami, a ostatniego dnia odwiedziliśmy Wrocławski Ogród Zoologiczny.
Zachęcamy do dołączenia do nas podczas przyszłych wakacji.


HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Aktualności
HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
01 września 2014 r. (poniedziałek)
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni

• godz. 8:50 – zbiórka wszystkich uczniów SP i gimnazjum na boisku szkoły podstawowej oraz przejście za sztandarem do kościoła

• godz. 9:00 – godz. 10:00 – msza święta

• godz. 10:00 – godz. 10:30 – apel inaugurujący nowy rok szkolny w sali gimnastycznej

• godz. 10:30 – godz. 11:00 – spotkania z wychowawcami w salach
wg harmonogramu:

Szkoła Podstawowa:
Klasa 0a – p. Tomala, świetlica wiejska
Klasa 0b – p. Krawczyk, s. 9
Klasa 1a – p. Chmielowska, p. Więznowska, s. 6
Klasa 1b – p. Antosiewicz, p. Czarnecka, s. 7
Klasa 2 – p. Mitura, p. Lipińska, s. 4
Klasa 3 – p. Jahn, p. Karpińska, s. 2
Klasa 4a – p. Bożena Gietler, s. 11
Klasa 4b – p. Łoziuk, s. 3
Klasa 5a – p. Gajek, s. 1
Klasa 5b – p. Biernacka, p. Kisielewska, stołówka SP
Klasa 6a – p. Jacher, p. Beata Gietler, s. 5 gim.
Klasa 6b – p. Mirowska, s. 3 gim.

Gimnazjum:
Klasa 1 – p. Szlączka, p. Karpiński, s. 1 gim.
Klasa 2 – p. Piekarska, p. Piekarek, s. 4 gim.
Klasa 3a – p. Palczyńska, sala gimnastyczna
Klasa 3b – p. Chrobak, sala gimnastyczna

Dyżury nauczycieli:
Szkoła Podstawowa:
8:10 – 8:30 – p. Antosiewicz, p. Mitura, p. Bożena Gietler, p. Szlączka
8:30 – 8:50 – p. Krawczyk, p. Tomala, p. Chmielowska, p. Łoziuk, p. Gajek
Parking autobusu:
11:00 – 11:15 – p. Jahn, p. Piekarska, p. Mirowska, p. Chrobak
11:15 – 11:35 – p. Biernacka, p. Jacher, p. Palczyńska

Uwaga! W razie opóźnień w rozkładzie jazdy autobusu szkolnego wyznaczeni nauczyciele opiekują się uczniami dojeżdżającymi do czasu jego realnego odjazdu
HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
01 września 2014 r. (poniedziałek)
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

KURS AUTOBUSU PRZYJAZDY
szkoła podstawowa + gimnazjum

godz. 7:55 Łowęcice
godz. 8:00 Radakowice
godz. 8:05 Kolonia Klęka
godz. 8:20 Mały Gałów
godz. 8:25 Gałów
godz. 8:30 Zakrzyce
godz. 8:40 Wróblowice

KURS AUTOBUSU ODJAZDY
szkoła podstawowa + gimnazjum

godz. 11:00 Wróblowice
godz. 11:10 Kolonia Klęka, Radakowice, Łowęcice
godz. 11:35 Zakrzyce, Gałów, Mały Gałów


UWAGA!
Przewidywany czas oczekiwania na przyjazd autobusu wynosi +/- 5 minut.
Proszę o stawienie się na przystankach w miejscowościach zamieszkania
5 minut przed planowym przyjazdem autobusu.

Co działo się w I turnusie półkolonii letnich…
Aktualności
W czasie wakacji uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Lutyni i spoza naszej placówki po raz kolejny uczestniczyli w półkoloniach letnich. Pierwszy turnus obfitował w wiele ciekawych atrakcji. Dzieci pojechały do Ogrodu Bajek w malowniczej miejscowości Karpacz, gdzie, idąc ścieżką znanych postaci z bajek, słuchały ich historii. Później mogły oddać się zabawie w parku rozrywki. Ponadto dzieci wzięły udział w zajęciach artystycznych, w czasie których lepiły figurki z masy cukrowej i solnej, wykonywały kolorowe witraże, malowały dłonie i tworzyły prace według własnego pomysłu, a także robiły zwierzęta z balonów. Atrakcją dla dzieci były zajęcia taneczne (zumba), zajęcia sportowe (tory przeszkód) i ognisko. Na koniec turnusu dzieci pojechały na basen do Parku Średzkiego.
Wyprawka szkolna 2014/15 - informacja dla rodziców
Aktualności


Wyprawka szkolna 2014/2015


I. W roku 2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II-III lub klasie VI szkoły podstawowej, klasie II,III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniowie klas III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. ZSZ, LO, technikum, klasy VI oagólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
II. Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym- także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. Uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013r poz.1456, z pózn.zm.)tj. 539 zł
2. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ((Dz. U z 2013r poz.182, z późn. zm.) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń może być udzielona pomoc jeśli w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych(art.7 wyżej wym. ustawy). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II,III,VI.
3. Niezależnie od dochodu o pomoc mogą ubiegać się uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty.

III. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 5 września 2014r. (Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Miękinia)
Do wniosku należy dołączyć:
a) wnioski składane w ramach kryterium dochodowego:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,
- odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy)
- oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
- kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego
- kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku),
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów.
b ) wnioski składane poza kryterium dochodowym:
-w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 539 zł. do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
c) wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:
Rodzice uczniów niepełnosprawnych, którym przysługuje prawo do dofinansowania do wniosku muszą dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia września 1991r o systemie oświaty.
IV. Dyrektor szkoły za pośrednictwem SZO w Miękini zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie.

Wnioski dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Miękinia można pobrać w sekretariacie szkoły, Samorządowym Zespole Oświaty w Miękini lub na stronie www.gminamiekinia
Załączniki:
1. wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach kryterium dochodowego
2. wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników poza kryterium dochodowym
3. wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
4. oświadczenie dla rodzicaStrona 1 z 67 1 2 3 4 > >>
 
Hosting zapewnia firma SEBIT