Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Współpraca z uczelniami
  Koncepcja pracy
  Rada Rodziców
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Galeria
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Gimbus
  Świetlica
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Od 1945 roku

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Przyjazna szkoła


INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII I ETYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Aktualności
Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej trzech uczniów. Zmiany przepisów pozwolą również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, z powodu wspomnianych wyżej ograniczeń nie mogli korzystać z przysługujących im praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP.

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą jedynie zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenia w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

Pozostałe zasady nie uległy zmianie, jednakże z uwagi na pytania kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zasadne jest ich przypomnienie.

1. Status przedmiotów religia i etyka

Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów, według zasad określonych w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Od 1 września 2014 r. będzie obowiązywać zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.

Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie - na zasadzie dobrowolności - wspomnianego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Na możliwość wyboru przez ucznia obu przedmiotów zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 1993 r. U 12/92 oraz w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07.

Jeśli w danej szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić temu uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

2. Organizacja zajęć

Szkoła organizuje zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach (oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału.

Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii - w porozumieniu władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego - w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

W celu ułatwienia organizacji nauczania etyki w szkole zaleca się, aby w przypadku niewielkiej liczby uczniów wybierających etykę stosować rozwiązania organizacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć w grupach różnowiekowych, łączących uczniów z całego etapu edukacyjnego. W takim przypadku treści nauczania etyki powinny być podzielone na moduły nadające się do realizowania w dowolnej kolejności. Pozwoli to skonstruować ofertę nauczania etyki w każdej szkole, nawet wtedy, gdy liczba uczniów wybierających etykę jest niewielka. W przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę zaleca się, aby szkoła realizowała zajęcia w grupach łączących uczniów z jednego rocznika.

Jak już wspomniano, od 1 września 2014 r. przestaje obowiązywać dotychczasowe ograniczenie co najmniej trzech uczniów, dla których organ prowadzący tworzy grupę międzyszkolną lub pozaszkolny punkt katechetyczny. Oznacza to, że zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia. W takim przypadku wskazane jest, aby zajęcia z etyki odbywały się w szkole, w której uczeń ten spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

3. Oceny z religii i etyki

Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

Ocena z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy religii czy etyki. Z tego względu w przypadku świadectw dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny opisowej z „religii/etyki”. Niezgodne z przepisami jest również w zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka” skreślenie lub podkreślenie jednego z przedmiotów.

Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ……………….), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

4. Treści nauczania

Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie pogramy i podręczniki do nauki religii są przekazywane Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji zajęć z etyki na wszystkich etapach edukacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). Przepisy tego rozporządzenia stanowią bazę do opracowania przez nauczycieli programów nauczania etyki.

Wymagania, jakie powinien spełniać program nauczania etyki, wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012, poz. 752).

Zgodnie z art. 22a ust.2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu programów nauczania.

Nauczyciel etyki może również skorzystać z programu udostępnionego na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl. W 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało działania wspomagające nauczycieli etyki. W tym celu Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa, ogłosił w sierpniu 2010 r. konkurs na opracowanie programu nauczania etyki dla II, III i IV etapu edukacyjnego. Nagrodzony w konkursie program autorstwa Anny Ziemskiej i Łukasza Malinowskiego pn. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV etapie edukacyjnym jest dostępny na podanej wyżej stronie internetowej.

5. Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej (w nawiązaniu do przepisów ogólnych w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli etyki wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207). Stosownie do przepisów przywołanego rozporządzenia, stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:

1) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

3) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) innym,
a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Z uwagi na powyższe, w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest również – na podstawie ww. przepisów – powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka, jeśli ich program obejmował treści nauczanego w szkole przedmiotu etyka w zakresie wynikającym z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.

Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor szkoły oceniając kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu.

Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

1Dz.U. z 2014 r., poz. 478


OŚWIATCZENIE

UWAGA RODZICE klas I SP w Lutyni!
Aktualności
Informujemy, że nastąpiły zmiany na listach uczniów klas I szkoły podstawowej ze względu na konieczność utworzenia trzeciego oddziału w roku szkolnym 2014/2015.

Ze względu na powyższe następują zmiany w harmonogramie rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015:
Klasa 1a – p. Antosiewicz, p. Więznowska, s. 7
Klasa 1b – p. Toma, p. Czarnecka, s. 6
Klasa 1c – p. Chmielowska, s. 2
UWAGA! Ramowy harmonogram inauguracji nowego roku szkolnego zaplanowany od godz. 8:50 do godz. 11:00
pozostaje bez zmian

Szczegółowe informacje dotyczące przynależności Państwa dzieci do poszczególnych oddziałów (uaktualnione listy uczniów) znajdują się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły podstawowej.

Drugi turnus półkolonii w ZS Lutynia
Aktualności
Drugi tydzień półkolonii, w których uczestniczyli uczniowie klas 0 – III ze Szkoły Podstawowej w Lutyni i spoza naszej placówki, obfitował w wiele atrakcji. Od samego początku postawiliśmy na aktywne spędzanie czasu przez dzieci, które z uśmiechami na twarzy, uczestniczyły w zajęciach taekawon-do oraz zumby. Kolejnego dnia wybraliśmy sie do Środy Śląskiej na basen. Dzieci z wielką radością pływały, bawiły się w wodzie, a niektórzy po raz pierwszy odważyli się próbować samodzielnie pływać. Po powrocie sprawdzaliśmy zastosowanie rzeczy codziennego użytku w zabawie. Tydzień nieubłaganie uciekał i w ten sposób następnego dnia wyruszyliśmy na spotkanie z przeszłością i odwiedziliśmy Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Atrakcji nie było mało- piekliśmy chleb, bułki, zrobiliśmy grilla z zabawami, a ostatniego dnia odwiedziliśmy Wrocławski Ogród Zoologiczny.
Zachęcamy do dołączenia do nas podczas przyszłych wakacji.


HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Aktualności
HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
01 września 2014 r. (poniedziałek)
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni

• godz. 8:50 – zbiórka wszystkich uczniów SP i gimnazjum na boisku szkoły podstawowej oraz przejście za sztandarem do kościoła

• godz. 9:00 – godz. 10:00 – msza święta

• godz. 10:00 – godz. 10:30 – apel inaugurujący nowy rok szkolny w sali gimnastycznej

• godz. 10:30 – godz. 11:00 – spotkania z wychowawcami w salach
wg harmonogramu:

Szkoła Podstawowa:
Klasa 0a – p. Tomala, świetlica wiejska
Klasa 0b – p. Krawczyk, s. 9
Klasa 1a – p. Chmielowska, p. Więznowska, s. 6
Klasa 1b – p. Antosiewicz, p. Czarnecka, s. 7
Klasa 2 – p. Mitura, p. Lipińska, s. 4
Klasa 3 – p. Jahn, p. Karpińska, s. 2
Klasa 4a – p. Bożena Gietler, s. 11
Klasa 4b – p. Łoziuk, s. 3
Klasa 5a – p. Gajek, s. 1
Klasa 5b – p. Biernacka, p. Kisielewska, stołówka SP
Klasa 6a – p. Jacher, p. Beata Gietler, s. 5 gim.
Klasa 6b – p. Mirowska, s. 3 gim.

Gimnazjum:
Klasa 1 – p. Szlączka, p. Karpiński, s. 1 gim.
Klasa 2 – p. Piekarska, p. Piekarek, s. 4 gim.
Klasa 3a – p. Palczyńska, sala gimnastyczna
Klasa 3b – p. Chrobak, sala gimnastyczna

Dyżury nauczycieli:
Szkoła Podstawowa:
8:10 – 8:30 – p. Antosiewicz, p. Mitura, p. Bożena Gietler, p. Szlączka
8:30 – 8:50 – p. Krawczyk, p. Tomala, p. Chmielowska, p. Łoziuk, p. Gajek
Parking autobusu:
11:00 – 11:15 – p. Jahn, p. Piekarska, p. Mirowska, p. Chrobak
11:15 – 11:35 – p. Biernacka, p. Jacher, p. Palczyńska

Uwaga! W razie opóźnień w rozkładzie jazdy autobusu szkolnego wyznaczeni nauczyciele opiekują się uczniami dojeżdżającymi do czasu jego realnego odjazdu
HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
01 września 2014 r. (poniedziałek)
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

KURS AUTOBUSU PRZYJAZDY
szkoła podstawowa + gimnazjum

godz. 7:55 Łowęcice
godz. 8:00 Radakowice
godz. 8:05 Kolonia Klęka
godz. 8:20 Mały Gałów
godz. 8:25 Gałów
godz. 8:30 Zakrzyce
godz. 8:40 Wróblowice

KURS AUTOBUSU ODJAZDY
szkoła podstawowa + gimnazjum

godz. 11:00 Wróblowice
godz. 11:10 Kolonia Klęka, Radakowice, Łowęcice
godz. 11:35 Zakrzyce, Gałów, Mały Gałów


UWAGA!
Przewidywany czas oczekiwania na przyjazd autobusu wynosi +/- 5 minut.
Proszę o stawienie się na przystankach w miejscowościach zamieszkania
5 minut przed planowym przyjazdem autobusu.

Co działo się w I turnusie półkolonii letnich…
Aktualności
W czasie wakacji uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Lutyni i spoza naszej placówki po raz kolejny uczestniczyli w półkoloniach letnich. Pierwszy turnus obfitował w wiele ciekawych atrakcji. Dzieci pojechały do Ogrodu Bajek w malowniczej miejscowości Karpacz, gdzie, idąc ścieżką znanych postaci z bajek, słuchały ich historii. Później mogły oddać się zabawie w parku rozrywki. Ponadto dzieci wzięły udział w zajęciach artystycznych, w czasie których lepiły figurki z masy cukrowej i solnej, wykonywały kolorowe witraże, malowały dłonie i tworzyły prace według własnego pomysłu, a także robiły zwierzęta z balonów. Atrakcją dla dzieci były zajęcia taneczne (zumba), zajęcia sportowe (tory przeszkód) i ognisko. Na koniec turnusu dzieci pojechały na basen do Parku Średzkiego.
Wyprawka szkolna 2014/15 - informacja dla rodziców
Aktualności


Wyprawka szkolna 2014/2015


I. W roku 2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II-III lub klasie VI szkoły podstawowej, klasie II,III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniowie klas III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. ZSZ, LO, technikum, klasy VI oagólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
II. Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym- także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. Uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013r poz.1456, z pózn.zm.)tj. 539 zł
2. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ((Dz. U z 2013r poz.182, z późn. zm.) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń może być udzielona pomoc jeśli w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych(art.7 wyżej wym. ustawy). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II,III,VI.
3. Niezależnie od dochodu o pomoc mogą ubiegać się uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty.

III. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 5 września 2014r. (Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Miękinia)
Do wniosku należy dołączyć:
a) wnioski składane w ramach kryterium dochodowego:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,
- odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy)
- oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
- kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego
- kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku),
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów.
b ) wnioski składane poza kryterium dochodowym:
-w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 539 zł. do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
c) wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:
Rodzice uczniów niepełnosprawnych, którym przysługuje prawo do dofinansowania do wniosku muszą dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia września 1991r o systemie oświaty.
IV. Dyrektor szkoły za pośrednictwem SZO w Miękini zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie.

Wnioski dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Miękinia można pobrać w sekretariacie szkoły, Samorządowym Zespole Oświaty w Miękini lub na stronie www.gminamiekinia
Załączniki:
1. wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach kryterium dochodowego
2. wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników poza kryterium dochodowym
3. wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
4. oświadczenie dla rodzicaSekretariat
Aktualności
W dniach 13.08.2014r. oraz 14.08.2014r. sekretariat nieczynny z powodu urlopu sekretarza szkoły.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015
Aktualności
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE OŚWIATY
W MIĘKINI ul. Kościuszki 41

w terminie od 01 sierpnia – 15 września 2014r
Pomoc materialna przysługuje:
a ) Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
b ) Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
c) Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
d) Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Pomocy materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Stypendium nie przysługuje:
uczniom klas zerowych,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Miękinia
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
a ) który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
b ) który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
a ) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
b ) pełnoletniego ucznia
c ) dyrektora szkoły
Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Pouczenie:
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.)
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów na podstawie przedstawionych dokumentów (np. faktury, rachunki) potwierdzających ich powstanie i wysokość.
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:
- zakup podręczników - od czerwca 2014
- pozostałe materiały szkolne od lipca 2014

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)*
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
d. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych
świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny,
dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego
pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
c. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
d. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego
e. odcinek renty/emerytury
f. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2013 r., w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE OŚWIATY
w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu
zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
klęski żywiołowej
wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
innych, szczególnych okoliczności
do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miękinia
w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie
Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:
Małgorzata Chilińska tel.71 7359240


____________________________________________________

Pliki do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Druk oświadczenia dla rodziców

Półkolonie w Zespole Szkół w Lutyni
Aktualności
Po raz kolejny dla uczniów klas 0-3 Zespołu Szkół w Lutyni organizowane są letnie półkolonie, które odbywać się będą w dwóch turnusach. Pierwszy rozpocznie się już od 11.08.2014r i zakończy 14.08.2014r,drugi natomiast trwać będzie od 18.08.2014r do 22.08.2014r. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji m.in. wyjazdy: do ZOO, parku dinozaurów w Krasiejowie , ogrodu bajek w Karpaczu oraz na basen do Parku Średzkiego. Ponadto dzieci będą mogły uczestniczyć w warsztatach cukierniczych ,zajęciach sportowych oraz artystycznych.
Półkolonie są dofinansowane przez Urząd Gminy Miękinia.


PLAN RAMOWYZakończenie roku szkolnego 2013-2014 w Zespole Szkół w Lutyni
Aktualności
Kolejny rok szkolny za nami. W piątkowy poranek 27 czerwca 2014 r. spotkaliśmy się na uroczystości oficjalnego zakończenia roku szkolnego. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły. Apel rozpoczął wierszem Dominik Więcek. Pełni powagi i wzruszenia, absolwenci gimnazjum, recytowali wiersze, podziękowania, podsumowali 10 lat nauki w Zespole Szkół w Lutyni.. Wzruszającym akcentem był sentymentalny film, stworzony ze zdjęć z dzieciństwa naszych tegorocznych absolwentów.

Następnie klasy II swoim przedstawieniem pożegnały swoich starszych kolegów.
W dalszej części uroczystości miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie świadectw z wyróżnieniem dla najsumienniej pracujących, z zacięciem walczących o najwyższe oceny. Prymusem szkoły została Adriana Godzisz. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody odebrali:

w klasie I Magdalena Drozdowska
w klasie IIa Katarzyna Wojszczyk i Michalina Bronowicka
w klasie IIb Aleksandra Walkowicz i Julia Stec
w klasie IIIa Adriana Godzisz i Wojciech Rybacki
w klasie IIIb Julia Domagalska i Aleksandra Mościcka
Prymusem szkoły została Adriana Godzisz. Gromkie brama zebranych w sali świadczyły o tym, że doceniają oni sukcesy swoich kolegów i koleżanek.

Po uroczystości na sali sportowej, uczniowie poszczególnych klas, udali się mszę świętą w kościele parafialnym. Po zakończeniu nabożeństwa gimnazjaliści spotkali się z wychowawcami, by we własnym gronie podsumować mijający rok, podzielić się wakacyjnymi planami i życzyć sobie udanego wypoczynku. Wychowawcy wręczyli też w salach świadectwa pozostałym uczniom.

Przyszedł także czas na pożegnanie młodszych kolegów i koleżanki. Tym razem na sali gimnastycznej spotkali się rodzice, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lutyni. Na honorowych miejscach zasiedli zaproszeni goście.
Pani dyrektor powitała wszystkich bardzo serdecznie, podziękowała za pracę w mijającym roku szkolnym, najbardziej zasłużonym wręczyła podziękowania.

W imieniu Pana Wójta gminy Miękinia Pani sekretarz wręczyła Pani Dyrektor kwiaty i serdecznie podziękowała za współpracę.
Uczniowie otrzymali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.
Prymusami, a raczej prymuskami szkoły, zostały uczennice klasy IV: Agata Godzisz i Agnieszka Stasik.
Ponadto świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe odebrali:
w klasie IVa: Wiktoria Jarocka, Ananda Jezierska, Jakub Przelicki, Marcel Kiszka, Aleksandra Stec, Nila Ciesielska, Alamela Sobieraj, Szymon Majchrzak,

w klasie Ivb: Aleksandra Śnieżek, Kornelia Sopata, Wiktor Rura, Alicja Udała,

w klasie Va: Krzysztof Więcek,

w klasie Vb: Marcelina Kozłowska, Filip Łukasik, Dawid Ostoja – Solecki, Justyna Szlączka,

w klasie VI: Mikołaj Górka, Iga Kruk, Wiktoria Grzegorzek, Emil Szydłowski
Przed nami dwumiesięczne wakacje i na ten czas życzymy Wszystkim:
• Słonecznej aury !
• Aktywnego wypoczynku !
• Czasu na upragnioną lekturę !
• Pięknych wakacyjnych przeżyć !
• Bezpiecznego powrotu do szkół w przyszłym roku szkolnym !
Anna ListwanInformacja z działaności KARATE BUDOKAN - ZS LUTYNIA
Aktualności
Infroamcja KLIKNIJ
Strona 1 z 67 1 2 3 4 > >>
 
Hosting zapewnia firma SEBIT